SIA „DAKS AG” saviem klientiem sniedz šādus pakalpojumus:

* darba vides risku novērtēšanu;
* darba vides iekšējo uzraudzību;
* izvērtēt un noteikt uzņēmuma (iestādes) atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām;
* darba vides iekšējās uzraudzības (DVIU) plāna izstrādi;
* darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi un realizācijas uzraudzību;
* nepieciešamo obligāto veselības pārbaužu (OVP) saraksta sastādīšanu;
* nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu (IAL) noteikšanu;
* nepieciešamo darba aizsardzības instrukciju pārskatīšanu, atjaunošanu, papildināšanu, izstrādi, noformēšanu un sagatavošanu apstiprināšanai;
* darba aizsardzības drošības zīmju, t.sk. ugunsdrošības, noteikšanu un izvietošanu;
* datora darbavietu ergonomisku ierīkošanu;
* darba vides mērījumu - mikroklimats (temperatūra, gaisa kustības ātrums, gaisa relatīvais mitrums) un apgaismojums - veikšanu ar sertificētiem mērinstrumentiem;
* citu nepieciešamo laboratorisko mērījumu noteikšanu;
* konsultācijas Jums un Jūsu darbiniekiem darba aizsardzībā;
* ugunsdrošības dokumentācijas izstrādi;
* pēc nepieciešamības arī citus darba aizsardzības pakalpojumus, kā: darbinieku OVP nosūtījumu aizpildīšanu, IAL iegādi, darbinieku DA instruktāžu veikšanu, ugunsdrošības jautājumu risināšanu u.c.;
* organizējam un veicam OVP (obligātās veselības pārbaudes) Jūsu darbiniekiem izbraucot uz vietas. Pieņemam BTA, ERGO Latvija dzīvība, GJENSIDIGE BALTIC, IF LATVIA, SEESAM Life Insurance SE Latvijas filiāle un SEESAM LATVIA apdrošināšanas akciju sabiedrību veselības apdrošināšanas polises.
 
 
Web izstrāde: SoftIB, 2007